Regulamin sklepu

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

FRUIT BIJOUX

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego 
pod adresem www.fruit-bijoux.com (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest: Fruit Szymon Ciechorski, ul.Iglasta 42a, 83-330 Borkowo, NIP: 5842443640, REGON: 220054557. Konto bankowe: Nest Bank S.A. 74187010452078107002490001. Adres do korespondencji: Fruit Szymon Ciechorski, ul.Iglasta 42a, 83-330 Borkowo.

Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.fruit-bijoux.com.

Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Fruit Szymon Ciechorski, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 505 999 052 oraz pod adresem e-mail: fruit.bijoux@gmail.com, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze srebra próby 925, również powlekanego 24 karatowym złotem.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz  dostępu do sieci Internet.

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

Informacje podane przez klienta, a  wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego i może potrwać do maksymalnie 10 dni roboczych.

Klient dokonujący zakupu (bez rejestracji) składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury oraz adresu dostawy.  Dokonując zakupów (bez rejestracji) klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.

Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia

Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayPal.

Obsługiwane karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro    

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)    

 

PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Przez realizację zamówienia należy rozumieć wysłanie kurierem zamówionych towarów do klienta.

Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu w momencie zaksięgowania płatności. W przypadku płatności kartą kredytową, czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu przez klienta zamówienia.

Sklep realizuje zamówienia z Polski i z zagranicy.

Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub paczkomatową.

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).

Reklamację należy przesłać na adres: Fruit Szymon Ciechorski, ul.Iglasta 42a, 83-330 Borkowo.

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres Fruit Szymon Ciechorski, ul.Iglasta 42a, 83-330 Borkowo.

Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Fruit Szymon Ciechorski, ul.Iglasta 42a, 83-330 Borkowo.

W sytuacji rezygnacji z zakupów Klient poniesie koszty odesłania towaru, a Sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

W przypadku rezygnacji z zakupu przez Klienta i odesłania przez niego oświadczenia, Sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych

Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : podania imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu do wysyłki zamówienia.

Dane będą przetwarzane przez Fruit Szymon Ciechorski w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy .

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.fruit-bijoux.com.

Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2021r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl